Rychlé odkazy
RCNA VŠB-TUO
O programu CNA
Neveřejná část webu
Hledání

Kontext
Speciální stránky

Program CNAP a pozice VŠB-TUO v něm

V květnu 2000 vznikla při FEI VŠB-TUO z iniciativy členů katedry informatiky a CVT Regionální akademie programu Cisco Networking Academy Program (CNAP) s cílem podpořit praktickou část vzdělávání studentů v oblasti síťových technologií. Program CNAP je celosvětovým vzdělávacím programem zaměřeným na výuku odborníků pro oblast počítačových sítí, jichž je v současné době jak v celosvětovém měřítku, tak v České republice naprostý nedostatek. Očekává se, že tento trend se bude v blízké i vzdálenější budoucnosti nadále prohlubovat. Z iniciativy firmy Cisco Systems, jejíž technologie tvoří již delší dobu špičku v oblasti prvků počítačových sítí, vznikl v roce 1997 program CNAP, jehož cílem je podporovat vzdělávání síťových odborníků na akademické půdě. Spojení programu s firmou Cisco Systems je garancí neustálé aktuálnosti učebních osnov a jejich pružnému přizpůsobování potřebám praxe. Praktické zaměření programu CNAP však v žádném případě není na úkor výuky teoretické stránky počítačových sítí, jejíž zvládnutí absolventy je rovněž požadováno.

Začlenění naší školy do tohoto mezinárodního programu sledovalo několik cílů. Prvním z nich bylo získání podpory pro vybudování laboratoře pro praktickou výuku počítačových sítí. Bez specializované laboratoře nemohla být praktická stránka výuky síťových odborníků příliš rozvíjena. V současné době předpokládáme použití laboratoře programu CNAP pro tyto účely:

Jako primární vidíme využití laboratoře pro výuku programu CNAP pro studenty naší školy. Programu se mohou účastnit jak studenti, kteří doposud nemají zkušenosti v oblasti počítačových sítí, tak studenti specializací, kteří již získali teoretické znalosti a chtějí své znalosti obohatit o praktické zkušenosti, jejichž získání není možné v rámci omezeného rozsahu cvičení obvyklých vysokoškolských předmětů.

Konkrétním přínosem pro studenty, kteří se rozhodnou program CNAP absolvovat, budou nejen nabyté znalosti a dovednosti, ale rovněž uznávaný certifikát Cisco Certified Networking Associate (CCNA), který mohou po složení příslušných zkoušek obdržet. Vlastnictví tohoto certifikátu výrazně zvýší šance našich studentů na tuzemském i celosvětovém trhu práce.

Forma studia programu CNAP odpovídá současným trendům multimediálního distančního vzdělávání, kdy studijní materiály jsou poskytovány prostřednictvím Internetu a jsou neustále aktualizovány. Na samostudium teorie navazují konzultace s instruktory a zejména praktická práce v laboratořích. K pečlivému studiu výukových materiálů jsou studenti stimulováni systémem ověřovacích testů, které se v online podobě s použitím WWW skládají po jednotlivých kapitolách.

Skutečnost, že výukové materiály jsou k dispozici v angličtině, motivuje studenty ke studiu technické angličtiny a příslušné terminologie, která je nezbytným předpokladem jejich uplatnění v praxi a dalšího odborného růstu.

Současný stav programu CNAP na RCNA VŠB-TUO

Regionální akademie CNAP byla formálně založena v květnu 2000 a po proškolení instruktorů specializovaným školícím střediskem CATC ve Vídni zahájila jako první CNAP akademie v ČR výuku studentů od října 2000 a rovněž jako první vyřadila úspěšné absolventy všech čtyř semestrů. Studium je pro zájemce z řad interních studentů organizováno jako čtyřsemestrální. Je otevíráno na začátku každého akademického semestru. V prvním roce fungování naší akademie studium absolvovalo 26 studentů FEI s průměrným bodovým ziskem 95%. Dosavadní reakce studentů jsou velmi kladné, což lze dokumentovat jednak úrovní odevzdávaných cvičných projektů, jednak zájmem dalších studentů o zařazení do programu CNAP. Regionální akademie při VŠB-TU Ostrava také byla ústředím programu CNAP v ČR opakovaně vyhlášena nejlepší akademií roku.


Na začátku roku 2004 byla v naší akademii, jako v jedné ze dvou v ČR, zahájena výuka v kurzech CCNP (Cisco Certified Network Professional). V květnu téhož roku byly úspěšně dokončeny přípravy na poskytování kompletního programu CCNP na RCNA VŠB-TUO. Přípravné práce, které trvaly přibližně jeden a půl roku, v sobě zahrnovaly jak postupné dovybavování laboratoře potřebným zařízením, tak nutné proškolení vybraných instruktorů v zahraničí, v celoevropském vzdělávacím centru TIC v Birminghamu v Anglii. Tyto studijní pobyty se uskutečnily za finančního přispění ze strany naší university a především pak za podpory sdružení vysokých škol CESNET z.s.p.o., které se prostřednictvím grantů podílelo na hrazení převážné většiny nutných nákladů. Vyškoleni byli tři instruktoři – Ing. Petr Grygárek Ph.D., Ing. Jiří Grygárek a Jiří Malík. V současné době disponuje akademie nadstandardně vybavenou laboratoří i dostatečným počtem kvalifikovaných instruktorů. Nabízíme proto kurzy programu CCNA i CCNP pro pedagogy, studenty i zaměstnance naší školy, a také pro zájemce z řad studentů či pedagogů z ostatních vysokých či středních škol a případně po dohodě i zaměstnancům firem v regionu. Zároveň školíme instruktory ostatních akademií na severní Moravě a dohlížíme na kvalitu výuky na těchto akademiích.

Citováno z „http://rcnawiki.vsb.cz/index.php/O_RCNA_V%C5%A0B-TUO

Stránka byla zobrazena 6 951krát. Stránka byla naposledy editována v 04:44, 12. 5. 2010.