Rychlé odkazy
RCNA VŠB-TUO
O programu CNA
Neveřejná část webu
Hledání

Kontext
Speciální stránky

Obsah

Možnosti studia

Regionální síťová akademie při VŠB-TUO nabízí kurzy programu Cisco Networking Academy Program (CNAP) na základní úrovni Cisco Certified Network Associate (CCNA) a na pokročilé úrovni Cisco Certified Network Professional (CCNP). Kurzy slouží k získání teoretických znalostí a zejména praktických zkušeností s technologiemi počítačových sítí a k přípravě na zkoušky nutné k dosažení celosvětově uznávaných průmyslových certifikátů:

Akademie v rámci programu CNAP dále nabízí kurzy CCNA Security, kterému taktéž odpovídá průmyslová certifikace:

Základní úroveň - Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Absolvováním kurzů CCNA student získá nejen teoretický přehled o problematice počítačových sítí, ale hlavně schopnost prakticky realizovat základní konfigurace směrovaných i přepínaných sítí a také zvládnutí nejdůležitějších technologií pro sítě WAN. Bude schopen spravovat sítě LAN nebo menší síť WAN. Úroveň CCNA zahrnuje čtyři na sebe navazující kurzy:

Zápis do kurzu CCNA1 nevyžaduje žádné speciální znalosti počítačových sítí. Předpokládají se základní znalosti práce s operačními systémy MS Windows nebo Linux. Materiály i testy jsou v angličtině, znalost angličtiny na úrovni porozumění psanému technickému textu je proto podmínkou účasti v kurzech.

Akademie nabízí také školení všech kurzů CCNA pro instruktory lokálních akademií.

Pokročilá úroveň - Cisco Certified Network Professional (CCNP)

Kurzy CCNP rozšiřují znalosti nabyté v úrovni CCNA v oblasti pokročilé konfigurace směrovacích protokolů, vzdáleného přístupu do počítačových sítí, přepínání na více vrstvách a diagnostiky počítačových sítí. Absolvent bude schopen samostatně navrhovat a realizovat sítě LAN a malé i střední sítě WAN.

Úroveň CCNP zahrnuje tři na sebe navazující kurzy:


Do kurzů CCNP se mohou hlásit studenti, kteří již kurzy úrovně CCNA absolvovali na některé akademii programu CNAP nebo získali odpovídající znalosti jiným způsobem. Materiály i testy jsou v angličtině (pozor, u krzů CCNP jsou studijní materiály dostupné pouze ve formě knihy nebo el. PDF, tedy již nejsou součástí labů), znalost angličtiny na úrovni porozumění psanému technickému textu je podmínkou účasti v kurzech.

V souvislosti se změnou poskytování studijních textů pouze formou tištěné knihy (ev. elektronicky chráněným PDF) má student možnost knihu zakoupit vlastními silami např. na portálu http://www.amazon.com popř. mu může být, po domluvě, po dobu studia zapůjčena od RCNA.

Kurzy CCNP jsou rovněž doporučovány instruktorům úrovně CCNA z lokálních akademií, pro které jsou poskytovány za zvýhodněných podmínek.

CCNA Security

Kurz CCNA Security je dalším krokem v získávání rozšířených znalostí z oblasti počítačových sítí a datových komunikací se specifickým zaměřením na bezpečnost. Prerekvizitou tohoto kurzu je absolvování včech čtyř kurzů CCNA nebo odpovídající znalosti na úrovni kurzů CCNA. Kurz pomůže studentům připravit se na certifikační zkoušku CCNA Security.


ASA Security

Kurz ASA Security je speciálním kurzem a obsahově odpovídá kurzu CCNA Security. Zásadní změnou je platforma, na které je daná tématika probírána. Oproti kurzu CCNA Security se nejedná primárně o směrovače/přepínače, ale o Adaptive Security Appliance, zkráceně ASA. Tento kurz volně navazuje na kurzy Network Security 1 a 2, které již nejsou v programu CNAP podporovány. I přes tuto skutečnost jsme se rozhodli jej v naší akademii nabídnout - a to z důvodu stále rostoucí potřeby ze strany zaměstnavatelů na znalost této platformy. Kurz ASA Security předpokládá znalosti z problematiky bezpečnosti na úrovni CCNA Security nebo, lépe, již absolvovaný kurz CCNA Security.

Doporučená studijní literatura ke kurzům

CCNA příprava k certifikaci

CCNP studijní texty (náhrada za on-line curriculum)

CCNP příprava k certifikaci

CCNA Security příprava k certifikaci

ASA Security

Pro koho jsou kurzy určeny?

Akademie nabízí kurzy programu CNAP (CCNA, CCNP, CCNA Security) studentům VŠB-TUO, studentům jiných vysokých a středních škol i zájemcům z praxe. Studenti programu CNAP jsou formálně rozdělováni do následujících kategorií (dle kategorií se liší také cena za studium):

Studentům VŠB-TUO doporučujeme, aby kurzy CCNA začali studovat již v dřívějších ročnících, aby celý dvouletý cyklus zvládli dokončit ještě během svého studia. Zejména pro studenty, kteří se chtějí na počítačové sítě ve své profesi specializovat, může být zajímavé začít s kurzy CCNA tak, aby během studia zvládli vystudovat i kurzy pokročilé úrovně CCNP.

Organizace studia

Kurzy na úrovni CCNA tvoří dvouletý cyklus, takže trvají čtyři vysokoškolské semestry. Kurzy na úrovni CCNP jsou pouze třísemestrální. V zimním semestru (konec září až polovina února) probíhají nové kurzy CCNA1, v letním semestru (březen – květen) na ně navazuje CCNA2. Paralelně s nimi probíhají vždy v zimním semestru kurzy CCNA3, v letním pak CCNA4.

Kurz CCNA Security je vyučován v jednoletém cyklu, takže trvá dva vysokoškolské semestry. V zimním semestru (konec září až polovina února) probíhá CCNA security, v letním semestru (březen – květen) na něj navazuje ASA Security. Podle zájmu studentů lze kurz CCNA Security otevřít i v letním semestru.

Kurzy úrovně CCNP jsou při dostatečném zájmu studentů otevírány podle stejného schematu, tedy CCNP ROUTE a CCNP TSHOOT v zimním semestru, CCNP SWITCH v letním semestru.

Jednotlivé části kurzů trvají vždy jeden vysokoškolský semestr (13 – 14 týdnů) s tím, že výuka probíhá vždy 3 vyučovací hodiny týdně ve specializované laboratoři.

V případě zájmu větších skupin komerčních studentů o intenzivnější formu studia je podle kapacitních možností akademie možné dohodnout i otevření zvláštního kurzu. U kurzů CCNA je minimální počet komerčních studentů pro otevření zvláštního kurzu 8, u CCNP 6.

Průběh studia

Veškeré kurzy programu CNAP jsou zaměřeny především na získání praktických dovedností a zkušeností se správou aktivních prvků moderních počítačových sítí. Tomu odpovídá i forma organizace studia jednotlivých kurzů. Práce studenta sestává ze dvou základních částí:

Během instruktorem řízené práce v laboratoři je kladen maximální důraz na praktickou aplikaci probíraných technologií a předpokládá se, že studenti dochází na cvičení již vybaveni znalostmi teorie procvičované látky.

Studijní materiály jsou k dispozici všem studentům na Internetu v podobě WWW stránek (vyjma kurzů CCNP, ty jsou dostupné ve formě knih nebo PDF) které využívají technologie Flash® společnosti Macromedia. K jejich prohlížení lze využít všechny běžné WWW prohlížeče doplněné o volně dostupný plug-in Flash Player. Náhledy některých studijních materiálů lze najít zde:

Jelikož jsou veškeré studijní materiály v anglickém jazyce, předpokládá se schopnost číst a rozumět anglickému technickému textu.

Je nutné, aby každý zájemce přistupoval k výuce zodpovědně a s vlastní iniciativou. Uchazeč o kurz CNAP by měl počítat s tím, že studium vyžaduje nezanedbatelné množství času během každého týdne semestru. Pro lepší představu uvádíme průměrný čas vázaný na činnosti související s účastí v kurzech:

U pokročilejších kurzů počínaje CCNA2 mají studenti volitelnou možnost samostatného procvičování probíraných témat v laboratoři a to až po dobu 3 vyučovacích hodin týdně.

Nedílnou součástí kurzů jsou průběžné a závěrečné testy sloužící nejen k ověření znalostí studenta po ukončení každého semestru, ale především jako pomůcka pro studenty, kteří se mohou pomocí dílčích testů následujích po každé kapitole přesvědčit o míře zvládnutí učiva. Závěrečné i dílčí testy mají podobu WWW stránek, umístěných na centrálním WWW serveru programu CNAP. Všechny dílčí testy uzavírající jednotlivé kapitoly účastníci mohou absolvovat v předem dohodnutých termínech (zpravidla pravidelně se opakujících) v době mimo výuku, tzn. doma, ve školních učebnách a jiných místech, kde je k dispozici připojení k Internetu. Test je zpřístupněn vždy po prokonzultování a praktickém procvičení příslušné části učiva. Je očekáváno, že studenti z každého dílčího testu dosáhnou hodnocení alespoň 75% maxima. Dílčí testy jsou velmi vhodnou formou přípravy na závěrečný teoretický test.

Závěrečné (tzv. final) testy jsou rozhodujícím měřítkem nabytých znalostí a zkušeností studentů. Probíhají po každém semestru a jsou rozděleny do dvou částí - části teoretické a části praktické. Teoretické testy se konají opět formou testových otázek s výběrem z jedné/několika připravených odpovědí (stejně jako u dílčích testů), s tím rozdílem, že se konají za dozoru instruktora a nejsou při nich povoleny žádné pomůcky ani materiály. Minimální bodové hodnocení nutné pro úspěšné absolvování teoretického testu je 75%. V případě, že student tohoto hodnocení nedosáhne, má možnost se zúčastnit testu v opravném termínu. Vyhlašuje se jeden opravný termín společný pro všechny skupiny studující daný semestr CNAP. Studentovi, který nedosáhne požadovaného hodnocení ani v opravném termínu, bude doporučeno zopakovat si daný semestr. Teoretický test je završen krátkou ústní zkouškou, při níž se zpravidla pokládají dvě otázky na základní principy některého probíraného tématu. Výsledkem této zkoušky je hodnocení vyhověl/nevyhověl, přičemž při negativním hodnocení lze ústní zkoušku v opravném termínu jednou opakovat.

Praktická část závěrečného testu je vždy zaměřena na problematiku probranou v aktuálním semestru a student zde prokazuje schopnost praktické aplikace probírané teorie (konfigurace síťových prvků, analýza síťového provozu, stanovení adresního plánu sítě). Praktický test zpravidla spočívá v zapojení a správném nakonfigurování sítě dle písemného zadání. Hodnotí se celková funkčnost zapojení, s případným důrazem na některé detaily konfigurace, pokud to zkoušené téma vyžaduje. Čas na praktickou zkoušku je omezen. Po jeho uplynutí provádí instruktor hodnocení. V případě neúspěchu je možné test jedenkrát opakovat v opravném termínu.

O úspěšném absolvování každého ze semestrů CNAP je studentovi vystaven certifikát.

Studium základní i pokročilé úrovně je možno završit průmyslovými certifikačními testy CCNA, resp. CCNP u některé z firem náležejícím k certifikačnímu řetězci Pearson VUE.

Studenti, kteří na naší akademii úspěšně absolvují celý cyklus základní úrovně (CCNA), mohou využít cca 40% slevy na certifikační testy (přesná výše slevy se odvíjí od okamžitých podmínek testovacích institucí).

Citováno z „http://rcnawiki.vsb.cz/index.php/Mo%C5%BEnosti_a_organizace_studia

Stránka byla zobrazena 64 816krát. Stránka byla naposledy editována v 08:28, 8. 2. 2011.